Ας συζητήσουμε για το νερό!Η βιώσιμη διαχείρισή του μας αφορά όλους! 


Νερό: δημόσιο αγαθό, μοναδικός φυσικός πόρος και περιβαλλοντικό αγαθό
Το νερό είναι δημόσιο αγαθό, ένας φυσικός πόρος, που υπερβαίνει την έννοια της ιδιοκτησίας, καθώς αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ύπαρξη ζωής, και κατά συνέπεια ανήκει σε κάθε έμβιο οργανισμό που κατοικεί στη Γη. Δεν πρόκειται για έναν κλασικό οικονομικό πόρο, αλλά πρωτίστως για ένα περιβαλλοντικό αγαθό, που εμπεριέχει εντούτοις σημαντικές οικονομικές παραμέτρους, λόγω των αναγκών ορθής διαχείρισης, επεξεργασίας, μεταφοράς και διανομής του.

Δημόσιος διάλογος για το νερό...
Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS παίρνει την πρωτοβουλία να ανοίξει / ξεκινήσει έναν ουσιαστικό διάλογο καταθέτοντας τις προτάσεις του για το δημόσιο χαρακτήρα και τις πολιτικές διαχείρισης του νερού, που εκτιμά ότι θα πρέπει να ακολουθηθούν στη χώρα μας εάν θέλουμε να απολαμβάνουν και οι επόμενες γενιές αυτόν τον τόσο πολύτιμο πόρο.
Παράλληλα καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τους πολίτες να συμμετάσχουν στο διάλογο έτσι ώστε να επιτευχθεί ουσιαστική δημόσια διαβούλευση με στόχο την καταγραφή και σύνθεση των διαφορετικών απόψεων και την κατάθεσή τους στους αρμόδιους φορείς, οι οποίοι μπορούν να τις αξιοποιήσουν για τη χάραξη ολοκληρωμένης πολιτικής για τα νερά με στόχο τη βιώσιμη διαχείρισή τους.
Ο ουσιαστικός δημόσιος διάλογος που θα πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς, τεχνικούς, οικονομικούς όρους και κανόνες διαχείρισης, καθώς και ενδεδειγμένη συμπεριφορά των πολιτών προϋποθέτει μόνο την πλήρη απεξάρτηση από μικροπολιτικά «παιχνίδια» τα οποία θέλουν να περιορίσουν το διάλογο σε επίπεδο ποδοσφαιρικής αντιπαράθεσης.

Τέλος θεωρείται κρίσιμη η βούληση και η φαντασία όλων των συμμετεχόντων για την προώθηση βιώσιμων επιλογών διαχείρισης νερού, οι οποίες να υπηρετούν το σήμερα και το αύριο της κοινωνίας και του περιβάλλοντος, ακόμη και εάν αποδειχτεί ότι χρειάζεται να αυξηθεί το πραγματικό κόστος που αναλογεί στον καθένα μας.


1. Πρόληψη και ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα νερά

Είναι πλέον ξεκάθαρο, σχεδόν από το σύνολο των επιστημονικών φορέων και της επιστημονικής κοινότητας, το γεγονός ότι η κλιματική αλλαγή επιφέρει μεταβολές στη διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων ιδίως στις περιοχές της νοτιοανατολικής Ευρώπης, άρα και της χώρας μας, καθώς οι βροχοπτώσεις βαίνουν διαχρονικά μειούμενες,
Περισσότερα

2. Δημόσιος έλεγχος των υδάτινων σωμάτων

Όλα τα υδάτινα σώματα (ποτάμια, λίμνες, υγρότοποι, υπόγεια ύδατα) θα πρέπει να είναι δημόσια, υπό συνεχή δημόσιο έλεγχο και ευθύνη, και οι όποιες χρήσεις τους να καθορίζονται αποκλειστικά από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς.
Περισσότερα

6. Εκπόνηση σχεδίων διαχείρισης για υδρολογικά προβληματικές περιοχές

Κρίνεται απαραίτητο να προσδιορισθούν εκείνες οι περιοχές της χώρας με σοβαρά ή πολύ σοβαρά προβλήματα επάρκειας ή ποιότητας νερού για τις διαφορετικές χρήσεις, να διερευνηθούν οι βασικές αιτίες των εκάστοτε πιέσεων και να γίνουν προβλέψεις για το μέλλον.
Περισσότερα

8. Επανασχεδιασμός οργανογραμμάτων δημόσιων υπηρεσιών

Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται μια σταθερή δομή διοίκησης με ένα κεντρικό διοικητικό και συντονιστικό όργανο, όπως είναι η Ειδική Γραμματεία Υδάτων. Απαιτείται ο συνεχής επανασχεδιασμός των οργανογραμμάτων των δημόσιων υπηρεσιών και των φορέων διαχείρισης των υδατικών πόρων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο,
Περισσότερα

9. Συμμετοχή της κοινωνίας στις αποφάσεις και στους ελέγχους

Το Εθνικό Συμβούλιο Υδάτων και τα θεσμοθετημένα Περιφερειακά Συμβούλια, είναι απαραίτητο να αποκτήσουν πραγματική υπόσταση και να συμμετέχουν με αποφασιστικό τρόπο στη λήψη των αποφάσεων.
Περισσότερα

10. Συνεχής επαφή με την κοινωνία και τους φορείς

Μέσα από την υιοθέτηση κανόνων ορθής διακυβέρνησης, με συντονισμένη διαβούλευση και διατομεακές δράσεις από όλους τους συναρμόδιους φορείς, υπουργεία, επιτροπές της βουλής, αποκεντρωμένη διοίκηση, τοπική αυτοδιοίκηση, ιδιωτικό τομέα, συνδικάτα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανώσεις πολιτών, μεμονωμένους πολίτες.
Περισσότερα

11. Συνεχής και αποτελεσματικός έλεγχος της ποιότητας νερού

Συνεχής και υποχρεωτικός έλεγχος της ποιότητας και ασφάλειας όλων των υδάτινων σωμάτων, έλεγχος της καταλληλότητας των υδάτων για όλες τις χρήσεις. Επιπλέον άμεση λειτουργία του εθνικού μητρώου παρακολούθησης και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων,
Περισσότερα

12. Το νερό σημαντική παράμετρος στην εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και δραστηριοτήτων

Έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η εφαρμογή και ο συστηματικός έλεγχος όλων των όρων και μέτρων που διασφαλίζουν την ολοκληρωμένη βιώσιμη διαχείριση και προστασία των υδάτινων πόρων. Έργα μεταφορών και υποδομών, βιομηχανικής και ενεργειακής δραστηριότητας, γεωργικής και κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης,
Περισσότερα

14. Στοχευμένη τιμολογιακή πολιτική

Δημιουργία διαχρονικής τιμολογιακής πολιτικής για την κατάλληλη χρέωση όλων των χρήσεων νερού, που να επιτρέπει την ελεύθερη πρόσβαση σε όλους, να συμβάλλει στην επίτευξη των βιώσιμων στόχων και της καλής κατάστασης των υδάτινων σωμάτων και να αναδεικνύει τη μεγάλη σημασία της συμβολής όλων των εμπλεκομένων.
Περισσότερα

15. Μείωση απωλειών δικτύων ύδρευσης

Επειδή το νερό ως δημόσιο αγαθό, φυσικός πόρος και περιβαλλοντικό αγαθό δεν αποτελεί μορφή «ιδιωτικής ιδιοκτησίας» της πολιτείας, των πολιτών, ή των φορέων διαχείρισης, και άρα ο καθένας δεν μπορεί να το διαχειρίζεται όπως θέλει, πρέπει να οριστεί σαφές υποχρεωτικό χρονοδιάγραμμα με συγκεκριμένους στόχους,
Περισσότερα

16. Πολιτική για την εξοικονόμηση νερού

Απαιτείται η εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου για την εξοικονόμηση του νερού για όλες τις χρήσεις (ύδρευση, άρδευση, βιομηχανία, ενέργεια και αναψυχή). Για παράδειγμα θα πρέπει να εφαρμόζονται κανόνες υποχρεωτικής χρήσης και δημιουργίας εγκαταστάσεων για ψύξη, καθαρισμό και επαναχρησιμοποίηση των βιομηχανικών νερών,
Περισσότερα

17. Πολιτική για τα νερά άρδευσης

Καθώς το αρδευτικό νερό αποτελεί το μεγάλο πρόβλημα της συνολικής κατανάλωσης και σπατάλης των υδατικών πόρων, απαιτείται άμεσα γίνουν: - Μελέτη βιώσιμης διαχείρισης του αρδευτικού νερού, με προσαρμογή ανάλογα με τα σενάρια που μελετούν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα ύδατα και τη γεωργία,
Περισσότερα

18. Πολιτική αξιοποίησης των μη συμβατικών υδατικών πόρων

Ανάπτυξη συγκεκριμένης πολιτικής και επιτάχυνση των διαδικασιών ένταξης για άμεση χρηματοδότηση έργων αξιοποίησης μη συμβατικών υδατικών πόρων, όπως βρόχινο νερό, γκρίζα νερά (σε οικίες), πλημμυρικά νερά, επαναχρησιμοποίηση των καθαρισμένων υγρών αποβλήτων των βιολογικών καθαρισμών και αφαλάτωση με τη χρήση ΑΠΕ.
Περισσότερα

19. Πολιτική για τις γεωτρήσεις

Δημιουργία σύγχρονης πολιτικής, κυρίως για τις γεωτρήσεις και δευτερευόντως για τα πηγάδια, ώστε να υπάρχει δημόσιος ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος, με δυνατότητα προσαρμογής της διαχρονικά και δυναμικά στα πραγματικά μεταβαλλόμενα δεδομένα και ανάγκες κάθε υδρολογικής περιοχής και κάθε περιόδου.
Περισσότερα

20. Πολιτική για εμπλουτισμό υδροφορέων

Επανασχεδιασμός της πολιτικής για τα μεγάλα φράγματα και τα αντιπλημμυρικά έργα, διότι δημιουργούν σοβαρά περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα. Είναι αναγκαίο να σταματήσει η πολιτική κατασκευής άχρηστων ή αχρησιμοποίητων μεγάλων έργων και να στοχεύσουμε κυρίως σε: α) μικρής και τοπικής κλίμακας παρεμβάσεις
Περισσότερα

21. Πολιτική για την ορθή επεξεργασία λυμάτων

Άμεση ολοκλήρωση όλων των έργων των μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, ιδιαίτερα αυτών που βρίσκονται ενόψει καταδίκης από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ολοκλήρωση των συμπληρωματικών έργων δικτύων και έργων σύνδεσης με τις μονάδες, εξασφάλιση του ελέγχου και σωστής λειτουργίας των μονάδων,