Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Το νερό είναι δημόσιο αγαθό, όχι εμπόρευμα!

Water_EL

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών:
Water and sanitation are a human right!
Water is a public good, not a commodity!
   Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία που να υλοποιεί το ανθρώπινο δικαίωμα πρόσβασης σε ύδρευση και αποχέτευση, το οποίο είναι αναγνωρισμένο από τον ΟΗΕ, και να προωθεί την παροχή ύδρευσης και αποχέτευσης ως απαραίτητων δημόσιων υπηρεσιών για όλους.
Προτείνουμε:
1.    Τα θεσμικά όργανα και τα κράτη-μέλη τής ΕΕ να είναι υποχρεωμένα να εξασφαλίζουν ύδρευση και αποχέτευση για όλους τους πολίτες.
 2.    Η υδροδότηση και η διαχείριση των υδάτινων πόρων να αψηφούν τους «κανόνες τής εσωτερικής αγοράς» και να απαγορεύεται η απελευθέρωση της αγοράς των υπηρεσιών ύδρευσης.
            3.  Η ΕΕ να εντείνει τις προσπάθειές της για να έχουν όλοι πρόσβαση σε   ύδρευση και αποχέτευση.

   We invite the European Commission to propose legislation implementing the human right to water and sanitation as recognised  by the United Nations, and promoting the provision of water and sanitation as essential public services for all.
We urge that:
1. The EU institutions and Member States be obliged to ensure that all inhabitants enjoy the right to water and sanitation.
2. Water supply and management of water resources not be subject to ‘internal market rules’ and that water services are excluded from liberalisation.
3. The EU increases its efforts to achieve universal access to water and sanitation.